การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับการเตรียมบทความลงตีพิมพ์ในวารสารรัฏฐาภิรักษ์

องค์ประกอบของบทความ

เพื่อให้องค์ประกอบของบทความมีความสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้ประสงค์จะส่งบทความจะต้องมีองค์ประกอบตามกำหนดในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 : องค์ประกอบของบทความ

บทความวิชาการ

๑.ชื่อบทความและชื่อผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๒.บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓.บทนำ (Introduction)

๔.ลำดับเนื้อหา (Content) ตามความเหมาะสม

๕.สรุป (Conclusion)

๖.บรรณานุกรม (References)

 

บทความวิจัย

๑.ชื่อบทความและชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๒.บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงให้ระบุคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน ๕ คำ ท้ายบทคัดย่อด้วย

๓.บทนำ (Introduction)

๔.วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives)

๕.ข้อจำกัดการวิจัย (Limitation) ถ้ามี

๖.ประโยชน์ของการวิจัย (Research Contributions)

๗.การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

๘.กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)

๙.ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

๑๐.ผลการวิจัย (Research Findings)

๑๑.อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

๑๒.บรรณานุกรม (References)

หมายเหตุ อาจมีองค์ประกอบแตกต่างได้ตามความเหมาะสม

 

การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์

๑.พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว มีความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า พิมพ์ด้วยโปรแกรม MS-WORD ใช้อักษรขนาด ๑๖ pts ระบุประเภทบทความชัดเจน ว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งอื่น ๆ และหน่วยงานของผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง E-mail สำหรับติดต่อ

๒.ถ้ามีตาราง ทุกตารางต้องมีหมายเลขกำกับโดยจัดเรียงลำดับตามที่ปรากฏในบทความ พิมพ์คำบรรยายหรือชื่อตารางกำกับไว้เหนือตาราง เช่น ตารางที่ ๑ : ชื่อตาราง.. (Table 1 : ชื่อตาราง ..) และระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนไว้ข้างใต้ตาราง เช่น ที่มา:..(Source:..)

๓.ถ้ามีรูปภาพ ทุกรูปภาพต้องมีหมายเลขกำกับโดยจัดเรียงลำดับตามที่ปรากฏในบทความ พิมพ์คำบรรยายหรือชื่อกำกับไว้เหนือรูปภาพ เช่น รูปที่ ๑: ชื่อรูป ..(Figure: ชื่อรูป ..) และระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนไว้ข้างใต้ตาราง เช่น ที่มา: .. (Source:..) 

๔.การอ้างอิงและ บรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงทุกฉบับ ต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ และผู้เขียนต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 6 (APA 6th edition) โดยจัดเรียงบรรณานุกรม/ References ตามลำดับอักษร

๕.การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาของบทความให้ใช้ระบบชื่อ-นามสกุล ปี เช่น (ภาค ภูมิใจและเกียรติ รักชาติ, ๒๕๕๒) กรณีที่มีจำนวน ๓ คนขึ้นไป ให้ใช้ (ภาค ภูมิใจ และคณะ, ๒๕๕๑) กรณีมีหลายรายการอ้างอิง เรื่องเดียวกันให้ใช้ (ภาค ภูมิใจและเกียรติ รักชาติ, ๒๕๕๑; ศักดิ์ รักศรี, ๒๕๕๒; Paul, 2011) โดยเรียงตามปีที่พิมพ์และภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ

๖.การเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖.๑ อ้างอิงจากหนังสือ

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุล./ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)://เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.// หน้า.

ตัวอย่าง : (กรณีผู้เขียนคนเดียว)

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ ๘.  กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ไตรรัตน์, ๒๕๕๐.  หน้า ๒๔

ตัวอย่าง : (กรณีผู้เขียนสองคน)

ศิริ ทิวะพันธุ์, พลตรี และสมจริง สิงหเสนี, พันโท. เสียงปืนดับที่เขาค้อ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๒๖.  หน้า ๓๗

ตัวอย่าง : (กรณีผู้เขียนสามคนขึ้นไป)

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, อภิชาต จำรัสฤทธิรงค์, รศรินทร์ เกรย์, ภูวไนย พุ่มไทรทอง. สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน ๑๕ ปี. สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓. หน้า ๒๐-๒๔

๖.๒ อ้างอิงจากหนังสือแปล

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//แปลโดยชื่อ นามสกุล,//(สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์,ปีที่พิมพ์).// หน้า.

ตัวอย่าง :

วิลเลียม สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. (กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๖). หน้า ๖๙.

๖.๓ อ้างอิงจากบทความหรือบทหนึ่งในหนังสือ

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุล. //ชื่อบทความ, ใน/ ชื่อหนังสือ.//ชื่อผู้รวบรวมหรือชื่อบรรณาธิการ.//(สถานที่พิมพ์:สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์).//หน้า

ตัวอย่าง :

อมร รักษาสัตย์. กระบวนการพัฒนา. ในทฤษฏีแนวคิดในการพัฒนาประเทศ. อมร รักษาสัตย์ และขัติยา กรรณสูตร, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๘). หน้า ๑๓๕-๑๓๙.

๖.๔ อ้างอิงจากวารสาร

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุล.// ชื่อบทความ,// ชื่อวารสาร.// ปีที่หรือเล่มที่/(ฉบับที่), วันเดือนปี.//หน้า.

ตัวอย่าง :

วุฒิพงศ์ เพรียบจริยวัฒน์. การบริการกำลังคนภาครัฐ: แนวทางในอนาคต, พัฒนบริหารศาสตร์. ๑๐ (๔), เมษายน ๒๕๓๘. หน้า ๒๑๕.

๖.๕ อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุล.// ชื่อวิทยานิพนธ์.// ระดับวิทยานิพนธ์, สาขา.// สถาบัน.//ปี.//หน้า.

ตัวอย่าง :

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์กระการยุติธรรมไทย. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๑. หน้า ๑๑๔.

จรูญ กมลรัตน์. ๒๕๔๐. การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล. วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร. หน้า ๖๐

๖.๖ อ้างอิงจากเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น รายงานการประชุม สัมมนา

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุลผู้แต่งหรือหน่วยงาน.// ชื่อเรื่อง (ถ้ามี). (ประเภทของเอกสาร). หน้า.

ตัวอย่าง :

อาทร จันทวิมล. วัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ. (เอกสารประกบอการบรรยาย หลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑). หน้า ๗

๖.๗ อ้างอิงจากการสัมภาษณ์

รูปแบบ : ผู้ให้สัมภาษณ์, ตำแหน่ง(ถ้ามี).// สัมภาษณ์.// วัน เดือน ปี

ตัวอย่าง :

ชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก, รักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด. สัมภาษณ์. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๒.

๖.๘ อ้างอิงจากการสืบค้นทาง Website

รูปแบบ : ชื่อ นามสกุล.// ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ.// วัน เดือน ปี ที่สืบค้นที่อยู่ของข้อมูล/ (URL).

ตัวอย่าง :

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. อันดับการบริโภคแอลกอฮอล์ ปี ๑๙๙๘-๒๐๐๐. สืบค้นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ จาก hppt://www.cas.or.th/index.php?option=com_rank&location=2

 

การส่งบทความต้นฉบับ

1. ขอให้ส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบ Online Submission ที่เว็บไซต์ของ thaiJo (ในส่วนของวารสารรัฏฐาภิรักษ์) โดยแนบบทความต้นฉบับจำนวน 2 ไฟล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

               * ไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามประเภทของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยให้มีเนื้อหา ตาราง และภาพประกอบอยู่ในไฟล์เดียวกัน

               * ไฟล์ในรูปแบบของ PDF ที่แปลงจากไฟล์ Microsoft Word โดยเนื้อหาไม่แสดงชื่อผู้เขียนบทความ และไม่แสดงสังกัดของผู้เขียนบทความ

2. ขอให้ผู็เขียนปทความต้อง Add Discussion เพื่อให้ที่อยู่ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู็เขียนหลักในระบบ Online Submissions

 

นโยบายส่วนบุคคล

รายชื่อและอีเมล์ที่กรอกเป็นข้อมูลผ่านระบบนี้จะถูกใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวารสารฯ เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลหรือองค์กรอื่นใดทราบ

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.