แนวทางการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล : ประสบการณ์ต่างประเทศกับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุปราณี ศิริอาภานนท์

คำสำคัญ:

ขยะรีไซเคิล, การจัดการขยะรีไซเคิล, การประยุกต์ใช้

บทคัดย่อ

บทคัดย่อภาษาไทย 

ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะรีไซเคิลของประเทศไทยได้ถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ทางด้านแนวคิดและหลักการนั้นมีสอดคล้องกับไปในทิศทางเดียวกับของต่างประเทศ แต่แนวทางการนำลงสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน และเป็นระบบ ซึ่งแนวทางการจัดการขยะของต่างประเทศนั้นจะเน้นแนวทางการจัดการที่ต้นทาง นั่นคือ การป้องกันการเกิดขยะ โดยการลดการใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้ความรู้และระบบเสริมแรงจูงใจ ในการจัดการขยะรีไซเคิลจะเป็นในลักษณะรัฐร่วมมือกับภาคเอกชนหรือมอบให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ และที่สำคัญการบริหารจัดการของภาครัฐ และภาคนิติบัญญัติจะควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ บทความนี้นำเสนอนำเสนอประสาบการณ์การดำเนินการการจัดการขยะของประเทศต่าง ๆ และนำเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-03-04