แนวทางการขับเคลื่อนกองบัญชาการกองทัพไทย

  • นิพนธ์ พินสุวรรณ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
คำสำคัญ: การขับเคลื่อน, กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

บทคัดย่อ

กองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแล  การดำเนินการของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และ       การดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุตามหน้าที่ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงมุ่งที่จะเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกองบัญชาการกองทัพไทยให้บรรลุภารกิจตามที่กำหนด โดยเน้น    การดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic Article)