การพัฒนาตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

ผู้แต่ง

  • surapun yumman ืndc

คำสำคัญ:

หน้ากากอนามัย N95, รังสียูวี, โคโรนาไวรัส

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีสำหรับฆ่าเชื้อบนหน้ากาก N95 หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร              กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การออกแบบจะนำเตาอบไฟฟ้ายี่ห้ออิมาร์เฟล็กซ์                   รุ่น IF-451 มาดัดแปลงติดตั้งหลอดกำเนิดรังสียูวีที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ขนาด 10W จำนวน 2 หลอด การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจะใช้เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli ป้ายหน้ากาก N95               ผลการทดสอบพบว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีสามารถค่าเชื้อได้ทั้งหมดภายใน 1 นาที การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยของหน้ากาก N95 จะทำการฉายรังสียูวีครั้งละ 20 นาที ผลการทดสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) พบว่าหน้ากาก N95 สามารถนำมาฆ่าเชื้อซ้ำได้ 10 ครั้งโดยที่โครงสร้างของเส้นใยไม่เปลี่ยนแปลง การทดสอบการรั่วไหลของรังสียูวีขณะทำงานพบว่าปริมาณรังสียูวีรั่วไหลรอบ ๆเครื่องมีค่าน้อยกว่า 1 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 18 รายการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03