การรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

ผู้แต่ง

  • Itthipol Nakkam -

คำสำคัญ:

ผู้ติดยาเสพติด, การบำบัดรักษาและฟื้นฟู

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางป้องกัน แก้ไข การบำบัดรักษา และฟื้นฟู
ผู้เสพยาติด ให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการบำบัดดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ถือว่าได้ผลสอดคล้องกับสภาพปัญหาของการเสพติดคือ การบำบัดฟื้นฟู
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and rehabilitation : CBTx) สอดคล้องกับแนวคิดที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดให้ได้รับการดูแลตั้งแต่การป้องกัน การคัดกรอง การจูงใจให้เข้ารับการบำบัดรักษาตามสภาพความรุนแรง การสร้างปัจจัยเชิงบวกให้เกิดการยอมรับ
และให้โอกาสในการเลิกยาเสพติด รวมทั้งการติดตามดูแลต่อเนื่อง โดยผู้ที่ผ่านการบำบัดที่พ้นสภาพความรุนแรงจากการติดยาเสพติดที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ สามารถดำเนินการโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน ศักยภาพ และทรัพยากรของชุมชน เป็นการดำเนินการ
ที่ควบคู่ไปกับบริบทการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยความต่อเนื่องและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-05