Investigation of Sound Insulation Properties of Metal Sheet Roof with Elastomeric Materials

Main Article Content

ปรมาภรณ์ พูลสวัสดิ์
พรรณชลัท สุริโยธิน

Abstract

Metal Sheet roof is extensively used due to its mechanical properties, lightweight and long lasting. Metal Sheet roof can protect rust because it is coated with Aluminum and Zinc. Metal Sheet roofs longer than other roofs. When it rains, noise is occurred inside because Metal Sheet roof made from metal. Thus, this paper aimed to investigation the sound insulation properties of Metal Sheet roof with Elastomeric materials


The study of sound insulation properties of Elastomeric materials (25 mm.) was compared with Polyurethane foam (25 mm.) and Polyethylene insulation (PE). These materials had the same installation over test box whereas the width, length and height are 0.70, 0.84 and 0.55 meters, respectively. The box was installed with Fiber Glass (6 inches) in order to protect reverberation sound inside. Afterward, Sound absorption of each insulation materials was tested with Tapping Machine followed in ASTM E1007-14


The experiment showed that Polyethylene insulation has 89.7 dB of the average sound pressure level and there is an insulation properties at 31.5-80.0 Hz of the low wavelengths of sound. Elastomeric materials has 84.35 dB of the average sound pressure level and there is an insulation properties at 800-16000 Hz of the high wavelengths of sound. The last material, Polyurethane foam has 97.9 dB of the average sound pressure level and there is a good insulation properties but lower than PE and EM. The results revealed that Elastomeric material is a good insulation materials when compared with PU and PE especially at the high wave lengths of sound affect to hearing loss.

Article Details

Section
Articles

References

กรมควบคุมมลพิษ. “โลกนี้เสียงดัง.” สืบค้น 14 ธันวาคม 2560. https://infofile.pcd.go.th/air/NoisyWorldMay55.
pdf?CFID=1851148&CFTOKEN=33512493.

กุลยา โอกาตะ, ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์และพิทยา สีสด. เคมีเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.

กวี หวังนิเวศน์กุล. วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2552..

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). Thermal Insulation for Roof. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), 2559.

บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด. “PU Foam ฉนวนป้องกันความร้อน.” สืบค้น 15 มกราคม 2561.
https://www.pufoaminsulation.com/โปรชัวร์งานพ่นพียูโฟม.pdf.

บริษัท เอ.เอ็น.อินซูเลชั่น จำกัด. “ฉนวนยางดำ Aeroflex.” สืบค้น 15 มกราคม 2561. https://www.an-insulation.com/product/ฉนวนยางดำ-aeroflex.

พงศ์พัน วรสุนทโรสถ. วัสดุก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2532.

พงษ์ธร แซ่อุย. “ชนิดของยางและการใช้งาน”. สืบค้น 15 มกราคม 2561.https://www.rubbercenter.org/files/technologys.pdf.

วีทิต วรรณเลิศลักษณ์. “ฟิสิกส์รอบตัว ตอน ฉนวนกันเสียง. “ สืบค้น 14 ธันวาคม 2560.https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7309-2017-06-14-15-27-55.

สายัณห์ สุยพงษ์พันธ์และวิรัตน์ ปฐมชัยอัมพร. “ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมกับการประหยัดพลังงาน.” สืบค้น 15 มกราคม 2561. https://www.dss.go.th/images/st-article/pep_8_2549_energy-saving-foam.pdf.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. แผ่นเหล็กมุงหลังคา. กรุงเทพฯ: มอก., 2535.

สุภาวดี รัตนมาศ. หลังคาในงานสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ นุยบุ๊คส์, 2543.

อานนท์ คชประเสริฐ. “การศึกษาภาวะประสาทหูเสื่อมการได้ยินในเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นสนามบินกองบิน 46 กองทัพอากาศ.” สืบค้น 19 มิถุนายน 2561. https://www.rcot.org/download/resident_10_21.pdf.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Test Method for Field Measurement of
Tapping Machine Impact Sound Transmission through Floor-Ceiling Assemblies and Associated Support Structures: E1007-14. West Conshohocken, PA.: ASTM Internatinal, 2014.

Bronzaft, A, L, and Hangler, L. “Noise: The Invisible Pollutant that Cannot be Ignored.” Emerging Environmental Technologies 2 (2010): 75-96.

Bluyssen, P. M. “Towards New Methods and Ways to Create Healthy and Comfortable Buildings.” Building and Environment 45 (2010): 808–818.

El-Nagar, K.E. and Mahmoud, A.A. “Characterization of the Acoustic Behaviours of Laminated Polyester Fabric Using Different Adhesion Systems.” Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5 (2011): 96-101.

Everest, F.A. and Pohlmann, K.C . Master Handbook of Acoustics. New York: McGraw- Hill, 1988.

Farina, A. and Torelli, A. “Measurement of the Sound Absorption Coefficient of Materials with a New Sound Intensity Technique.” Accessed January 15, 2018. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download;jsessionid=1C3AE51DD85EEABDF5F58CAA55CCC022?doi=10.1.1.621.4587&rep=rep1&type=pdf.

Goelzer, B., Hansen, C.H. and Sehrndt, G.A., editors. Occupational Exposure to Noise: Evaluation, Prevention and Control. Dortmund: WHO, 2001.

Idris, M.F.M., Hamzah, A.I.N. and Ayop, S.M. “Occupants' Responses on Rain Noise Underneath Metal Deck Roof System.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 35 (2012): 404-411.

Junjie, L., Shuai, L. and Xiang Y. “Experimental Studies on the Rain Noise of lightweight Roofs: Natural Rains vs Artificial Rains.” Applied Acoustics 106 (2016): 63–76.

Nascimento, R.L.X. and Zindeluk, M. “Measurement of Sound Absorbtion Coefficients of Materials to be Used
in Scale Modeling.” Accessed January 15, 2018. https://www.abcm.org.br/anais/cobem/2007/ pdf/COBEM2007-1469.pdf.

Pedroso, M., Brito, J.D. and Silvestre, J.D. “Characterization of Eco- Efficient Acoustic Insulation Materials (Traditional andIinnovative).” Construction and Building Materials 140 (2017): 221–228.

Seidman, M.D. and Standring, R.T. “Noise and Quality of Life.” Int. J. Environ. Res. Public Health 7(2010): 3730-3738.

Sivertsen, K. “Polymerfoams.” Accessed January 15, 2018. www.ocw.mit.edu/courses/materials- science-and-engineering/3-063-polymer-physics-spring-2007/assignments/polymer_foams.pdf.

Suga, H. and Tachibana, H. “Sound Radiation Characteristics of Lightweight Roof Constructions Excited by Rain.” Journal of Building Acoustic 1, 4 (1994): 249-270.

Swift, M. “Multifunctional Thermal and Acoustical Solution: Insulation Outlock.” Accessed December14, 2017. https://insulation.org/io/articles/multifunctional-thermal-and-acoustical-solutions/.