การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ขณะนี้รับพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)