การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ขณะนี้รับพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)