การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ขณะนี้รับพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)