Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านการแพทย์ สุขภาพ สาธารณสุข  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ) : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) : บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก) : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร) : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย