บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว      สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.เอกชัย  ธีรภัคสิริ

ศิลปกรรม – รูปเล่ม – ภาพประกอบ

อาจารย์กษมา  ศิริมุกดากุล

คณะกรรมการบริหารวารสาร

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา                                               ประธานกรรมการ

อาจารย์วีระยุทธ  สุทโธ                                                       กรรมการ

อาจารย์กชพร  อู่ไพบูรณ์                                                     กรรมการ

อาจารย์ไชยวัฒน์  ไชยชาติกิตติยศ                                     กรรมการ

อาจารย์คณิต  พรมนิล                                                         กรรมการ

อาจารย์ ดร.เอกชัย  ธีรภัคสิริ                                               กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ                                                  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.เชาว์  การวิชา                                                   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.พนาสินธ์  ศรีวิเศษ                                            คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.จิรานุวัฒน์  ขันธจันทร์                                       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.นิยม  อานไมล์                                                  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.ประทวน  วันนิจ                                                 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  โฆษิตดิษยนันท์               คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์