อิทธิพลของเพลงการ์ตูนที่มีต่อการเรียนรู้จังหวะดนตรีของเด็ก

Main Article Content

ณิชา พัฒนานนท์

บทคัดย่อ

จังหวะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางดนตรีที่สำคัญที่มีอยู่ในมนุษย์ตั้งแต่เกิด การรับรู้จังหวะเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิตของคนซึ่งการรับรู้จังหวะนี้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการรับรู้จังหวะทางดนตรี การ์ตูนและเด็กเป็นของคู่กันมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันการ์ตูนแอนิเมชันรวมถึงเพลงประกอบการ์ตูนได้รับการพัฒนาด้วยแนวคิดทางดนตรีที่ลึกซึ้ง และมีการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ เพลงการ์ตูนอาจเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ดนตรีโดยอัตโนมัติจากการฟังเพลงประกอบการ์ตูน บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับจังหวะและวิธีการสอนโดยใช้เพลงการ์ตูนในการสอนในห้องเรียนดนตรีระดับประถมศึกษา รวมถึงประโยชน์ของเพลงการ์ตูนในเด็กที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูสอนดนตรีใช้วิธีการสอนที่สะดวกและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Baarøy, F. (2018). A sense of rhythm - why do we have it and what does it mean to us? - RITMO Centre for
Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion. Retrieved 1 August 2021, from
https://www.uio.no/ritmo/english/news-and-events/news/2018/a-sense-of-rhythm---why-do-we-have-
it-and-what-doe.html
Benefits of Using Animated Nursery Rhymes With Your Child | Prayan Animation. (2020). Retrieved 6
August 2021, from https://www.prayananimation.com/blog/benefits-using-animated-nursery-rhymes-child/
Beva Nursery Rhymes. (2015). Snail and Oriole [Video]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=n2oRDOY3w6A
Connelly, K. (2011). Music-based cartoons can help children. Retrieved 05 October 2011 from Music-based
cartoons can help children (utoronto.ca)
Crossley-Holland, P. (2002). rhythm | Definition, Time, & Meter. Retrieved 1 August 2021, from
https://www.britannica.com/art/rhythm-music
David, M., Hoffman, A., & Livingston, J. (2021). So This Is Love. Retrieved 2 September 2021, from
https://musescore.com/user/7198261/scores/4858350
Du Chengrong. (2019). Strategies to cultivate students' sense of rhythm in primary school music teaching. Zhong
Xiao Xue Jiao Yu, 1st June, 2019.
Gorjanc, T., & Rozman, J. Č. (2014). Teachers’ beliefs about the influence of cartoon music on selected areas
of child development. 2014 letnik 29, 101.
Greenspan, S., & Lewis, N. (2000). Building healthy minds. Cambridge, Mass.: Perseus Publishing.
Kang Li. (2009). How to cultivate students' sense of music rhythm. Way of Success, 23-24.
Liu, H. (2010). How to cultivate pupils' sense of music rhythm. Qinghai Education, 59-59.
Liu, W. (2018). A Brief discussion on the cultivation of the sense of rhythm of music for middle and junior
grade students in primary schools. Wen Cun Yue Kan, 59-59.
Meng, Q., Sheng, X., Zhao, J., Wang, Y., & Su, Z. (2020). Influence of Mothers/Grandmothers Coviewing
Cartoons With Children on Children’s Viewing Experience. Frontiers In Psychology, 11. doi:
10.3389/fpsyg.2020.01232
Nimer, A., Farrah, M.A., and Zalloum, S. (2016). Using Cartoon in Language Classroom from a Constructivist Point
of View. Arab World English Journal (AWEJ) Special issue on CALL No.3 July 2016. Retrieved from: Using
Cartoon in Language Classroom from a Constructivist Point of View
Primary school music and voice version first grade, first book, happy new year song. (2021). Retrieved 2 August
2021, from http://www.51jiaoxi.com/doc-5596282.html
Shen, T. (2015). How to cultivate students' sense of rhythm in music teaching in primary schools. Xin Ke
Cheng Xue Xi, (Beginning of a month).
Si, H. (2017). On the cultivation of first-grade Students' sense of rhythm in music class. Time Education, 147-148.
Snow White And The Seven Dwarfs-Heigh-Ho. (2021). Retrieved 2 August 2021, from
https://www.poppiano.org/en/sheet/?id=28257
University of Amsterdam. (2016). Brain picks up the beat of music automatically. ScienceDaily. Retrieved 1
August, 2021 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526125017.htm
Wu, B. (2019). Music, Second volume of Grade 2. (8th ed.). Shandong: People's Music Publishing House.
Wu, B. (2021). Compulsory education textbook music (staff edition) Grade 1, Volume 1. People's Music
Publishing House and Henan Literature and Art Publishing House.
Xi, X. (2017). How to train students' sense of rhythm in music teaching in primary schools. Song of the
Yellow River.
Yang, D. (2018). How to cultivate pupils' sense of rhythm in music teaching. Education for Chinese After-school
(Theory) (Mid.),22-22.
Yang, H. (2015). The influence of music on early childhood development. Music Space,134.
Zhong, X. (2018). On the cultivation of musical rhythm sense of children with intellectual disabilities by
percussion instruments. Kao Shi Zhou Kan,173.
Zhou, X. (2016). How to cultivate students' sense of rhythm in music teaching. Ke Xue Zi Xun,125-125,
1 page.