การศึกษาครูภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูสุรพล จันทราปัตย์

Main Article Content

Teeratorn Soontornsuk

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของครูสุรพล  จันทราปัตย์
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต  จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  ผลวิจัยพบว่า ประวัติของครูสุรพล  จันทราปัตย์ ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ประวัติทั่วไป ครูสุรพล จันทราปัตย์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ 4 ของ
นายประสงค์ จันทราปัตย์ และนางสำเนียง จันทราปัตย์ (สกุลเดิม ศุภศฤงคาร) มีพี่น้องรวม 8 คน สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ (สกุลเดิม นาคสวัสดิ์) มีบุตร 2 คน จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสเตท (Mississippi State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2) ประวัติการศึกษาวิชาดนตรีไทยของครูสุรพล จันทราปัตย์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงเริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2496 - 2498 เริ่มฝึกดนตรีไทยกับคุณพ่อ ช่วงที่สอง เมื่อปี พ.ศ.2499 - 2501 ฝึกฝนทักษะการตีขิมจากเพลงเดี่ยว ช่วงที่สาม เมื่อปี พ.ศ. 2501 - 2507 เรียนกับศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์ ช่วงที่สี่ เมื่อ พ.ศ. 2508 - 2518 เรียนรู้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทย และ ช่วงที่ห้า การเริ่มต้นการสอนดนตรีไทย ได้รับการครอบให้เป็นครูสอนดนตรีไทย และผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย และ 3) ผลงานของครูสุรพล  จันทราปัตย์ ได้แบ่งเป็นผลงานทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา และผลงานทางด้านดนตรีไทย ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

Article Details

บท
บทความวิจัย