แนวทางการพัฒนากิจกรรมดนตรีในโรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Main Article Content

Channarong Phoothanonnok

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
           
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมดนตรี และแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรีในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษา โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร บุคคลผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรี และครูผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร จำนวน 5 คน และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิจัย โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์


            ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการพัฒนากิจกรรมดนตรี โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตรนั้น ควรมีการปรับหลักสูตรให้ได้รับการจัดสรรเวลาเรียนเพิ่ม ควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีที่ดี ครูผู้สอน ควรได้รับการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มโอกาสในการแสดงให้กับนักเรียน

Article Details

บท
บทความวิจัย