ความหมายของ “อุบัติเหตุ” ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

Main Article Content

กมลพรพรรณ เตียนราวแสน
สมชาย พิพุธวัฒน์

Abstract

The objective of this Article was to study the correctness of the definition of the term “accident” as specified in the Air Navigation Act B.E. 2497 (A.D. 1954), by studying the definition of the above mentioned term and condition of reporting accident for the purpose of conducting investigation according to the Chicago Convention 1944 and Annex 13 on the investigation of aircraft accident and aircraft incident, with a view to improving the Air Navigation Act B.E. 2497. Such study will be done by making research as well as compiling information from documents both in Thai and foreign languages such as laws, text books, magazines, articles, theses and websites relating to the content of this research, for the purpose of the analysis thereof.


This study found that Article 26 of the Chicago Convention 1944 does not provide definition of the term “accident.” It does only the conditions of accident which cause death or severe injury or serious technical malfunction or serious malfunction of navigation facility. These conditions are limited in its character which requires the conduct of investigation according to the practice recommended by the International Civil Aviation Organization. Hence, the term “accident” shall be literally interpreted. At the same time, Article 61 of the Air Navigation Act B.E. 2497 mentions the term “accident” without providing any definition thereof. It then carries normal meaning as that article 26 of Chicago Convention 1944. The reason that conditions for investigation have not been provided is because it is the sovereignty of Thailand to conduct investigation on any accident or incident taken place in its territory. However, the interpretation of the Thai authorities concerned seemed stick to the term in Article 26 which cause confusion in law enforcement.


As follow, it should be authorities concerned have interpret the term “accident” under Article 61 of the Air Navigation Act 2497 as normal meaning instead of technical meaning. That it is the authority to investigate all any aircraft accident and be the purpose of the enactment.

Article Details

How to Cite
เตียนราวแสน ก., & พิพุธวัฒน์ ส. (2015). ความหมายของ “อุบัติเหตุ” ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 54–71. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241365
Section
Research article

References

กรมการบินพลเรือน. (ม.ป.ป.) ข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์, จาก https://portal.aviation.go.th/site/1111.jsp [ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557]

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 79 ว่าด้วยการสอบสวนอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ. (2551, 7 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125, ตอนพิเศษ 50 ง, หน้า 40-43.

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 130/2554 เรื่อง การดำเนินการเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยาน. (2554, 28 มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 128, ตอนพิเศษ 72 ง, หน้า 58-64.

จุมพต สายสุนทร. (2556) กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 9), กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. (2543) กฎหมายอากาศ (พิมพ์ครั้งที่ 6), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, (2553, กรกฎาคม-สิงหาคม) หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม (บทสัมภาษณ์), จุลนิติ, 4(7), 29-37.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497. (2497, 14 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 71, ตอนที่ 58, หน้า 1249-1279.

สมชาย พิพุธวัฒน์. (2543) คำบรรยายกฎหมายการเดินอากาศ: เอกสารอบรมกฎหมายการเดินอากาศแก่เจ้าหน้าที่ของกรมการบินพาณิชย์, กรุงเทพฯ: กรมการบินพาณิชย์.

สำนักงานเลขาวุฒิสภา. (ม.ป.ป.) การพิจารณาศึกษาสภาพข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติการณ์เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง, จาก https://www.senate.go.th/senate/report_detail.php?report_id=26 [ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2557]

หยุด แสงอุทัย. (2556) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทย) (พิมพ์ครั้งที่ 19), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อภิญญา เลื่อนฉวี. (2556) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

Aust, A. (2000) Modern treaty and practice, United Kingdom: Cambridge University.

Gerell, L. E. & Dempsey, P. S. (2005) Aviation and the law (4th ed.), Arizona: Coast Aire.