ศักยภาพของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

Main Article Content

วรรณวลี อินทร์ปิ่น
ประสาน เล้าอรุณ
ฉลองรัฐ เจริญศรี

Abstract

This research aimed to study the potential of the officers of the Subdistrict Administrative Organization (SAO) towards a supporting for the participation of citizens in community development. This research was used a Qualitative Research Method. Community areas of study are chosen 1 from each of large, medium and small sizes of the Subdistrict Administrative Organizations within Chiang Rai Province. There were 45 research samples consisting of officers of the Subdistrict Administrative Organizations and people within the communities.


The results of the study showed that the officers of the Subdistrict Administrative Organizations have limited of better understanding on their roles as well as limited leadership skills in supporting the participation of citizens within community development. Even though officers of the Subdistrict Administrative Organizations were recognized and trusted by citizens within the community, the acceptance level was still only moderate.

Article Details

How to Cite
อินทร์ปิ่น ว., เล้าอรุณ ป., & เจริญศรี ฉ. (2015). ศักยภาพของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 148–162. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241369
Section
Research article

References

ชัยวัฒน์ ชยางกูร. (2549) The art of leadership: ผู้นำหลายมิติ, กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

พัชรี สิโรรส และคณะ. (2546) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ณัฐนรี ศรีทอง. (2551) การเพิ่มศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

เสรี วงษ์มณฑา และคณะ. (2550) Active Leadership ผู้นำ 360, กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์.

Barrett, S. & Fudge, C. (1981) Policy and practice: Essay on the implementation of public policy. London: Methuen.

Edwards, G. C. (1980) Implementing public policy, Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Howlett, M. & Ramesh M. (1995) Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystem, Ontario: Oxford University Press.

Hill, M. & Hupe, P. (2002) Implementing public policy (2nd ed.), London: SAGE.