การตีความอากาศยานราชการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

Main Article Content

ตะวัน ตันชาลี
สมชาย พิพุธวัฒน์

Abstract

This article aims to examine the definition of “State Aircraft” under Thailand Air Navigation Act B.E. 2497 and Chicago Convention A.D. 1944 in which Thailand participated as a member state. Besides, this article seeks for a comparative study on the definition of “State Aircraft” under domestic law of Commonwealth of Australia, Canada, United States of America, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Republic of Singapore who are, too, the member states of the Convention. The study was conducted by gathering information and documents both in Thai and English documents namely legislations, textbooks, books and any other concerning information in order to rectify  the definition of “State Aircraft” under Thailand Air Navigation Act B.E. 2497.


According to the study, it is found that the Article 96 of Chicago Convention A.D. 1944 failed to define the precise meaning of “State Aircraft”, despite Article 3 of the same Convention concerning the sphere of application stated that according to the “main task” of such aircraft the state aircraft is as an aircraft used in military, customs and police services. The Article 3 herein is rather an explanation of main task of state aircraft than the definition itself and lacking of specific definition may initiate conflicts in interpretation of other administrative services that are not mentioned in the Convention. While Thailand Air Navigation Act B.E. 2497 described “the state aircraft” in Article 4 and 5 as an aircraft used in military, police, customs, and other administrative services subject to ministerial regulations but since there is no ministerial regulations with an issue of “other administrative services” at present the interpretation of state aircraft other than those of Article 4 and 5 is, yet, ambiguous. Both Chicago Convention A.D. 1944 and Thailand Air Navigation Act B.E. 2497 are unclear in giving specific meaning of “state aircraft” in which case the foreign domestic laws that were comparative studied resolved problems by assigning the definition of state aircraft depending on the main duty of each aircraft differently from those of Chicago Convention A.D. 1944 given that the convention is merely a mutual guideline for member states. Each member states, yet, uphold full privilege in legislation provided that domestic law is not contrary to the Convention.


As a result, it is recommended that the revision of definition of “State Aircraft” under Thailand Air Navigation Act B.E. 2497 should be made by utilizing the “main task” principle and/or issues the ministerial regulations to specify the precise meaning of “other administrative services” in order to avoid any further ambiguity.

Article Details

How to Cite
ตันชาลี ต., & พิพุธวัฒน์ ส. (2015). การตีความอากาศยานราชการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 1–23. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241371
Section
Research article

References

กฎกระทรวงกำหนดราชการส่วนอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2547 (2547, 24 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 121, ตอนที่ 76 ก, หน้า 22-23.

ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. (2543). กฎหมายอากาศ (พิมพ์ครั้งที่ 6), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประกาศเรื่อง ใช้อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล. (2512, 20 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 86, ตอนที่ 44, หน้า 450-518.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

ประเสริฐ ป้อมป้องศึก. (ม.ป.ป.) อากาศยานรัฐ (State Aircraft), สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556, จาก https://www.enlightened-jurists.com/download/52

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497. (2497, 14 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 71, ตอนที่ 58, หน้า 1249-1279.

สมชาย พิพุธวัฒน์. (ม.ป.ป.) เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายอากาศ (Air Law), เชียงราย: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2510) บันทึกเรื่อง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปัญหาในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, เรื่องเสร็จที่ 100/2510, กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.

Coolidge, C. H. (1996) Accident investigation board report: U. S. Air Force CT-43A, 73-1149, 3 April 1996, Dubrovnik, Croatia-executive summary, Pennsylvania: Diane Publishing.

Fitzmaurice, M., Elias, O., & Merkouris, P. (2010) Treaty interpretation and the Vienna convention on the law of treaties: 30 years on, Netherlands: Martinus Nijhoff.

ICAO. (1994) Secretariat Study on “Civil/State Aircraft”: Attachment 1 to LC/29-WP/2-1, Montreal, Canada: ICAO.

ICAO. (2013) Annual report of the council 2012, Montreal, Canada: ICAO.

Sinclair, I. M., Sir. (1984) The Vienna convention on the law of treaties (2nd ed.), United Kingdom: Manchester University.

ICAO, The Chicago Convention 1944, Retrieved 2015, September 24, from https://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx

Villiger, M. E. (2009) Commentary on the 1969 Vienna convention on the law of treaties, Netherlands: Martinus Nijhoff.