การศึกษาความต้องการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Main Article Content

ปรีชา อุปโยคิน
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ภัทรา ชลดำรงค์กุล
พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์

Abstract

This study aims to study and analyzethe situation of human and skill labor development in order to serve economic development in Greater Mekong Sub-Region. The result shows significant differences in the demand for labor’s skills development, which can be categorized into three distinguished groups as follows. First, the group of countries which have established schools that serves the development of basic labor’s skill but still require management skills especially in service industry such as Thailand and People's Republic of China, these countries provide high employment cost and currently depended on foreign workforce from nearby countries. Second, the group of counties that still in need of basic skill development such as Union of Myanmar Laos People's Democratic Republic and Cambodia which has significantly lower employment cost. The third group needs skill development which is mixed of two groups mentioned above such as Vietnam.

Article Details

How to Cite
อุปโยคิน ป., ประพัฒน์ทอง พ., ชลดำรงค์กุล ภ., & พิมพิสุทธิ์ พ. (2015). การศึกษาความต้องการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 43–64. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241373
Section
Research article

References

Shanti Jagannathan. (2012) Skill development pathway in Asia, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. (2548) รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการและการผลิตกำลังคนของสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย,เชียงราย:สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย.