ความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522: กรณีศึกษาการค้าเมทแอมเฟตามีน

Main Article Content

บัณฑิต ไชยวงค์
รุ่ง ศรีสมวงษ์

Abstract

The methamphetamine trafficking causes many serious problems such as social, economic and health problems in Thailand. The problem of methamphetamine trafficking has been addressed by the Thai government through imposition of harsh penalty such as life imprisonment and even death to prevent methamphetamine trafficking. Those who convicted to methamphetamine trafficking will face death penalty even in a small amount in which it was considered inappropriate to the offense and that could not stop methamphetamine trafficking. Therefore using harsh penalty alone cannot stop the methamphetamine trafficking. It requires other measures to stop methamphetamine trafficking.


This research study was aimed to compare narcotics law in other countries and to analyze the appropriate penalties used for methamphetamine trafficking in order to impose an appropriate penalty for methamphetamine trafficking on Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979) in Thailand. The objective of this study is to find appropriate criteria to determine the penalty    for methamphetamine trafficking in order to improve Narcotics Act of B.E.2522 (A.D.1979) in Thailand.


The study was found that the appropriate criteria that will be used to determine the appropriate penalties for those who has done methamphetamine trafficking is the weight of pure methamphetamine. In the initial period, there should be the determination of death penalty for those who have done trafficking in weight at least 100 grams or more. Moreover, there should be various penalties rather than only death penalty in order to let the court use their discretion to decide the appropriate sentence for leading traders, small traders, ringleader, and non – ringleader.


When appropriate it should abandon the death penalty in the drug offence because this case it not the most serious crime according to International Covenant on Civil and Political Rights. In addition to the penalty, prevention of methamphetamine trafficking should be effectively implemented. Other measures should be used, such as a seriously law enforcement, decriminalization of drugs, the value-based confiscation.

Article Details

How to Cite
ไชยวงค์ บ., & ศรีสมวงษ์ ร. (2015). ความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522: กรณีศึกษาการค้าเมทแอมเฟตามีน. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 95–117. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241375
Section
Research article

References

ขวัญชนก วิบูลย์คำ. (2554) ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมต่างกัน ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

คณิต ณ นคร. (2543) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ณรงค์ ใจหาญ. (2543) กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล. (2539) คัมภีร์ยาม้า พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518, กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล.

วรการ ปัญณะวิชัย. (2546) ทัศนะคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้า, การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2549) ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดชั้นโทษและการนำไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุพจน์ สุโรจน์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2552) กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (หน่วยที่ 1–15) (พิมพ์ครั้งที่ 10), นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2556) ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2555, กรุงเทพฯ: ส่วนการข่าว สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

อุทิศ สุภาพ. (2545) การนำปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกำหนดโทษของศาลไทย:ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระทำความผิดโดยพลั้งพลาด, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. (2552) ทฤษฎีอาญา, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

Brian T. Yeh. (2012) Drug offenses: Maximum fines and terms of imprisonment for violation of the federal controlled substances act and related laws, United states of America: Congressional Research Service.

Drug Offences Definitive Guideline. (2012), London: Sentencing Council.