ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนหนี้เงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีการชำระหนี้ด้วยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

Main Article Content

ภวินท์ ธนากรยิ่งยงค์
ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล

Abstract

The objectives of this article are to (1) study the conceptual framework, the theories, the principles and the history of the performance of obligation which is not only the delivery of money and (2) to analyze the root cause and the solution of the debt payment with execution or non-execution.


The use of documentary research methodology has been applied to this article. The resources are consist of legislation, document, articles, the final judgement from the supreme, the meeting minutes, the printing medias and the related online contents from the local and global governments.


The research result shows no legislation is available to handle the performance in lieu on monetary obligation by performance or forbearance. Therefore, the creditor could take advantage of a gap in the law. According to the class inequality, the debtor may have no choice to negotiate with the creditor. Section 321 and 322 could be resolved the remission when the debt has been finished the execution or non-execution. It could not be resolved when the litigant has just done the agreement to deliver the debt payment with any others instead of money.


 Due to the fact that the creditors always have the bargaining power than the debtor. The debtor is afraid of against their creditor. Section 14 of the Labour Protect Act and the Unfair Contract Term Act should be adaptable in this case and in fairness be considered by the judge.

Article Details

How to Cite
ธนากรยิ่งยงค์ ภ., & ว่องวัฒนาภิกุล ช. (2015). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนหนี้เงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีการชำระหนี้ด้วยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 118–139. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241377
Section
Research article

References

ดาราพร ถิระวัฒน์ (เตชะกำพุ). ( 2527) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรา 132 และมาตรา 368 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9(1).

ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. (2549) คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

โชคดี สิทธิ์บูรณะ. (2542) ฎีกาวิเคราะห์การชำระหนี้ด้วยตั๋วเงิน (มาตรา 321), วารสารนิติศาสตร์, 29(3), 522-530.

มณฑนะ แสงคำสุข. (2547) การชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ตกลงกันไว้, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Guest, A. G. (1979) Anson’s law of contract, Oxford: Oxford University Press.

Schuster, E. J. (1907) The principle of German civil law, Oxford: The Clarendon Press.

Foreign Office. (1952) Manual of German law, London: London Her Majesty’s stationery office.

Ruebmann, H. (2002) Leistung an Erfuellungsstatt, [Online], Available: https://ruessmann.jura.uni-sb.de/bvr2002/Vorlesung/anstatt.htm [25 Dec 2012]

Howard S. Denburg. Respondent, v. Parker Chapin Flattau & Klimpl, Appellant, [Online], Available: https://www.law.cornell.edu/nyctap/I93_0225.htm [25 Dec 2012]

de Becker, J. E. (1979) The principles and practice of the civil code of Japan, London: Butterworth & Co.

de Becker, J. E. (1979) Annotated civil code of Japan, London: Butterworth & Co.

Richards, P. H. Law of contract (Pearson Education). The German Civil Code. [Online], Available: https://www.hull.ac.uk/php/lastcb/bgbengl.htm [25 Dec 2012]

Translated by Chung Hui Wang. (1907) Law of obligation third section: Extinction of obligation, London: Stevens and Sons.

Ebke, W. F. & Finkin, M. W. (1996) Introduction to German Law, Netherland: The Hague Netherland: Kluwer Law International.