“ผู้ไร้เสียง” ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak)

Main Article Content

สันติ เล็กสกุล

Abstract

This article studies the concept of “the Subaltern” to find out who the subaltern actually are and why they cannot speak. According to the study of a number of works by Gayatri Chakravorty Spivak, in particular her article entitled Can the Subaltern Speak?. It is found that the subaltern people are those who can neither use their “voices” to speak for themselves nor express their needs to others. Epistemic rationality which dominates Western thinking is the main factor that oppresses and obliterates the voice of the subaltern. Also it is found that, the subaltern are “women” and “femininity” which includes both women from the West and Third world women as well as people in the East who have been characterized as feminine – being weak, passive and irrational. In the Western-white patriarchal world the subaltern will never be able to speak since there is no rational knowledge in the West to support their “voice”, including the fact that previous misrepresentations of “the Subaltern” produced by the West have not yet withered away. Spivak, thus, concludes that the subaltern cannot speak, and under the paradigm of knowledge that dominates, they will remain voiceless.

Article Details

How to Cite
เล็กสกุล ส. (2014). “ผู้ไร้เสียง” ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค (Gayatri Chakravorty Spivak). Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 1–19. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241402
Section
Research article

References

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554) แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม, กรุงเทพฯ: สมมติ.

วริตตา ศรีรัตนา. (2553) มาเรีย คลารา Inang Pilipinas: Subaltern และ เรื่องราวเบื้องหลังชุดสตรีประจำชาติฟิลิปปินส์ที่โลกลืม, จาก https://prachatai.com/journal/2013/01/44691 [ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2556]

Rosario-Tapan, Cindy del. (2012) Professor Gayatri Spivak Selected as 2012 Kyoto Prize Laureate in Arts and Philosophy, Available: https://news.columbia.edu/oncampus/2818 [Accessed 18 Nov 2013]

Ashcroft, Bill (1995) The Post-colonial Studies Reader, London: Routledge.

De Kock, Leon. (1992) ‘Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: New Nation Writers Conference in South Africa.’ A Review of International English Literature, vol. 23, no. 3, pp. 29-47.

De Kock, Leon. (1992) ‘New Nation Writers Conference in South Africa.’ Ariel: A Review of International English Literature, vol. 23, no. 3, pp. 29-47.

Francese, J. (2009) Perspectives on Gramsci: Politics, culture and social theory, Park Square: Routledge.

Guha, Ranajit (ed.) (1982) Subaltern studies: Writings on South Asian society and history Vol. VII. Oxford.

Hoare, Q. and Smith, N.G. Eds. (1971). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci, London: Lawrence and Wishart.

Landry and MacLean. (1996) ‘Subaltern Talk.’ The Spivak Reader, New York: Routledge.

Louai, El Habib. (2012) ‘Retracing the concept of the subaltern from Gramsci to Spivak: Historical developments and new applications’, African Journal of History and Culture, Vol. 4, no. 1.

Ludden, David (ed.) (2001) Reading subaltern studies. critical histroy, contested meaning and the globalization of South Asia, London.

McEwan, Cheryl. (2008) Postcolonialism and development / Cheryl McEwan, Abingdon, Oxon; New York: Routledge.

Morton, Stephen. (1998) “The Subaltern: Genealogy of a Concept”, in Gayatri Spivak: Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason (Key Contemporary Thinkers), Cambridge: Polity.

Ransome, P. (1992) Antonio Gramsci: A new introduction. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf Press.

Spivak, Gayatri, Chakravorty. (1988) “Can The Subaltern Speak?”, in C. Nelson & L. Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Bassingstoke: McMillan Education.

Spivak, Gayatri, Chakravorty. (1990) The post-colonial critic: Interviews, strategies, dialogues, London: Routledge.

Spivak, Gayatri, Chakravorty. (1999) A critique of post-colonial reason: Toward a history of the vanishing present, Cambridge: Harvard UP.

Storey, John. (1993) An introductory guide to culture: Cultural theory and popular culture, Athens: University of Georgia Press.