กฎหมายล้มละลาย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย

Main Article Content

บุญล้อม ศรีธรรมวรรณ์

Abstract

This article is aimed to study on problems and obstacles of Bankruptcy Law of 1994, the issues concerning text, relating persons, case procedure and bankrupt property management, as well as bankrupt disengagement. The study includes comparing Bankruptcy Act of B.E. 2483 of Thailand Bankruptcy Law of 1994 of Lao PDR. This study including the qualitative research from documents and legal texts, thesis, published research, decision, Thai-Lao and foreign law journal related the bankruptcy, and analyzing the context to give recommendations in order to improve Bankruptcy Law of 1994 of Laos.


From the result of study, the Bankruptcy Law of 1994 doesn’t give individuals the power to litigate, accuse, appeal or withdrawn the lawsuit in bankruptcy case. Also, the Laos justice system doesn’t give a clear picture of bankruptcy prosecution legal or disengagement from bankruptcy. For example; number of bar, judge qualification, prescription of bankrupt disengagement, and rule for bankrupt discharge, etc. The inexplicit prosecution caused problems to legal enforcement and interpretation as well as raising the unequitable law persecution which may cause unjust throughout Laos society.


Hence, in order to improve Bankruptcy Law of 1994 of Lao PDR., giving the clear amount of  debt, needed in litigation, providing the power to file a lawsuit on their own to individuals in bankruptcy case and establishing bankruptcy court in Lao PDR., similar in Thailand specialized court in bankruptcy is needed.

Article Details

How to Cite
ศรีธรรมวรรณ์ บ. (2014). กฎหมายล้มละลาย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 218–248. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241412
Section
Research article

References

ขจร หะวานนท์. (2543) กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law (พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล. (ม.ป.ป.) คำอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law, เชียงราย: ม.ป.พ.

วิชา มหาคุณ. (2553) คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 13), กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.

วิไช สีหาปัญญา. (2007) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันการปฏิบัติสัญญา, นครหลวงเวียงจันทน์: กระทรวงศึกษาธิการ.

สุธีร์ ศุภนิตย์. (2552) หลักกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ (พิมพ์ครั้งที่ 8), กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

เอื้อน ขุนแก้ว. (2553) คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย (พิมพ์ครั้งที่ 8), กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สภาแห่งชาติ. (1994, 14 ตุลาคม) กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายของวิสาหกิจ ค.ศ. 1994, เลขที่ 010/สภช.

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483. (2483, 30 ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 57, หน้า 958-1045.