ภาพรวมของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

Main Article Content

ปิ่นบุญญา ลำมะนา

Abstract

Southeast Asia is considered as one of regions in the world that allegedly has a serious problem on human rights violations.  In response to this issue, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) as the regional cooperation organization has established the human rights cooperation in accordance with international human rights law which defined the human rights as universal and undivided. By doing so, ASEAN has produced various human rights instruments in promoting and protecting human rights of every people. This article shows the overall perspective on the human rights promotion and protection in ASEAN by focusing on human rights mechanism. By doing so, a comparison between ASEAN and other regional approach on the promotion and protection on human rights will also be made. In addition, the obstacles in human rights cooperation between ASEAN countries will also be considered so as to strengthen the human rights mechanism in ASEAN.

Article Details

How to Cite
ลำมะนา ป. (2012). ภาพรวมของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), 68–83. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241423
Section
Research article

References

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับความรู้สู่ประชาชน เล่ม 2. (2554), กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

จรัญ โฆษณานันท์. (2545) สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมายและความเป็นจริงทางสังคม, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช. (2552) กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปัญหา ‘โรงฮิงญา’-พม่า กับการกลับมาของรัฐบาลทหาร. (2555, มิถุนายน) มติชนสุดสัปดาห์, 103, 15-21.

วิษณุ ศิริอาชารุ่งโรจน์. (2555) โรฮิงยา:ไร้สัญชาติ-ขาดมิตร, จาก https://www.dailynews.co.th/article/84/120003 [ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2555]

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2556) ทูตประเทศมุสลิมจี้ไทยดูแลโรฮิงญา, จาก https://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/news_detail.php?nid=1200&parent_id=1&type=highlight [ค้นเมื่อ 18 มกราคม 2556]

The ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures (ACIF) 2010 (Jakarta: ASEAN Secretariat, April 2012

Charter of the Association of Southeast Asian Nations

Terms of Reference on ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children

Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights