การออกแบบพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึก ประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน จากวัสดุธรรมชาติประกอบกับ วัสดุที่เหลือใช้จากการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

วรรณิภัค สหสมโชค
รัฐไท พรเจริญ
สุพรรณ สมไทย

Abstract

การศึกษาเรื่อง การออกแบบพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง บ้าน จากวัสดุธรรมชาติประกอบกับวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี เป็นวิจัยเชิงประยุกต์ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบ วัสดุและวิธีการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่อาจเป็นของใช้ หรือของตกแต่งบ้านรวมทั้งความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดหาแนวทางในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทำการออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาด้าน ความต้องการขั้นต้นก่อนการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ที่มีกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในเขต ภาคกลางจำนวน 216 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง และกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของใช้และของ ตกแต่ง บ้าน เพื่อประเมินความพอใจหลังการสร้างชิ้นงานเสร็จ กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่มีรายได้และมีกำลังซื้อ ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน ที่อยู่ในเขตภาคกลาง จำนวน 205 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบตรวจสอบ รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความต้องการของผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ มีความสนใจ ซื้อสินค้าประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน มีความต้องการให้พัฒนาด้านรูปแบบหรือรูปทรงเป็นแบบ คลาสสิกที่ดูเรียบง่าย โดยมีสีสันโทนธรรมชาติและเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติประกอบกับวัสดุชนิดอื่นๆ นำผล การศึกษาความต้องการของผู้ซื้อสินค้ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 9 รูปแบบ และจากการนำ ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 9 รูปแบบมาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ ผู้ประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ในด้านรูปทรงมีความสวยงาม น่าใช้ มีการใช้วัสดุต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความแปลกใหม่ และยังคงลักษณะความเป็นไทย มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีความประณีต และมี ความคิดสร้างสรรค์ น่าใช้งาน ง่ายต่อการทำความสะอาด มีความปลอดภัยในการใช้งานและการดูแลบำรุง รักษาง่าย รูปทรงโดดเด่น มีการตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานเหมาะสม และสีสันสวยงาม

 

Prototype Design and Development of Home Use Souvenirs and Home Decorative Items, Produced from Natural Material and Production Wastage from Pathum-thani Province

The study is conducted by applied research in which the objectives are the following : Study information in regards to forms, materials and production process of home use and home decoration resources as well as the requirements of the target group ; analyzing the collected information so that a guideline can be effectively created in order to develop the design of the new product prototypes. Development and interpretation of the prototype design ; and review how the design prototype has fulfi lled the target consumer group’s satisfaction. Statistical population and sampling: The populations of interest in this study are the following : Product consumer in general, with criteria of earning specifi c income and residing in central Thailand. A simple random sample results in a sample size of 216 persons. Product consumer specifi cally with the criteria of interest in home use and home decorative items, earning a specifi c income and residing in central Thailand. A simple random sample results in a sample size of 205 persons. Measures: Data are collected by questionnaires designed by researcher. The questionnaires comprise of check list, rating scales and numeric open end questions. Data analysis used percents, arithmetic means, and standard deviations. Interpretation and conclusions : is apparent that majority of the product consumers are interested in purchasing the home use souvenirs and home decorative items, which are creatively developed to refl ect the simple, long lasting look and natural earth tone in color. Natural materials should be used in combination with some others. As a result of this conclusion, 9 prototype designs are developed in conjunction with the fi ndings. 9 prototypes developed are subsequently used to conduct a study and concluded by the target consumers as satisfactory. They are addressed as appropriate in terms of forms, materials, creativity, craftsmanship, maintenance, safety, beauty, texture and yet uniquely Thai.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)