Published: 2015-11-04

รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นชุมชนมอญ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บุญศิริ นิยมทัศน์, สุพจน์ แสงเงิน, ฉันทนา สุรัสวดี, ชนัย วรรณะลี

92-105

วัฒนธรรมวิชาการของบุคลากรคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา

จินตนา ณ สงขลา, ดวงเดือน เทศวานิช, อัชรา เอิบสุขสิริ, สุวรรณ มาศเมฆ

106-118

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงาน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เพ็ญวนา ปรานสุจริต, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม, ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

183-197