รูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา มอญโบราณ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Main Article Content

วรรณภา ฐิติธนานนท์

Abstract

การวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ เพื่อการ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการดำเนินงานทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ ดำเนินงานในปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ และศึกษารูปแบบและลักษณะการ ดำเนินงานในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาของวิสาหกิจ ชุมชนหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจงเฉพาะเจ้าของกิจการ ทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์โดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กิจการเครื่องปั้นดินเผามีการ เปิดดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี มีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็กจำนวนพนักงานไม่เกิน 5 คน ส่วนใหญ่อาศัย เงินทุนของตนเองในการดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ ให้การรับรอง

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบความ สำเร็จในการดำเนินงานด้านการผลิต การตลาด การเงินและการจัดการในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงานนั้น พบว่าปัญหาด้านการจัดการและการเงินมีความรุนแรงในระดับน้อย ส่วนปัญหา ด้านการผลิตและการตลาดมีความรุนแรงในระดับปานกลาง

 

The Community Enterprise Operation Model of Ancient Mon National Earthenware for Sustainable Self-sufficiency

This research aimed to study the operation of community enterprise in the Earthernware production sector regarding marketing, production, finance and management. The data was collected from owner of community enterprise. Analysis results were performed by Statistical Package for Social Science(SPSS) and description. The study revealed that overall group was found more than 10 years. It was small enterprise with not more than 5 employees and invest by their investment. Also, their products were certified by the concerned party.

It revealed that the success of production, marketing, finance and management were found at a moderate level. However management and finance problems were found at a low level and other problems, such as production and marketing were found at a moderate level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)