การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สังคมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

สุรัสวดี ปุยะติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สังคมประชาธิปไตย ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สังคมประชาธิปไตย และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สังคมและประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชวินิต แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สังคมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สังคมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.64/83.64

 

The Development of the Computer Multimedia Program On Democratic Society for the Grade Seven Student

The objectives of this research were 1) Performance computers multimedia courseware development on democratic society. To meet the 80/80 2) The achievement before and after school of students at one of learning by using multimedia computer. Social Studies, Cultural, Religious Social Democracy and 3) The achievement of social studies. Religion and culture of a democratic society that a student from learning. Using a multimedia computer with a normal learning. Representative sample of students at one Rachwinit School, Dusit, Dusit, Bangkok. Instruments used in research are the computer multimedia program on democratic society for the students at one. The academic achievement test. Data were analyzed by statistical software packages.

The results of this research showed that to determine the effectiveness of the development of the computer multimedia program on democratic society for the level one student are created equal efficiency 84.64/83.64

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)