การขับเคลื่อนสังคมความรู้ : ทัศนภาพการปรับตัวสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของ ประเทศไทย ปี 2568

Main Article Content

จันทนา อุดม

Abstract

การศึกษานี้เป็นการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ ขับเคลื่อนสังคมความรู้ของประเทศไทย วิธีการศึกษาเป็นการสังเคราะห์ทัศนภาพทางเลือก โดยกำหนดคำถามหลักไว้ว่า "สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยควรมีการปรับตัวเพื่อ ขับเคลื่อนสู่สังคมความรู้ภายในปี 2025 อย่างไร?" การวิเคราะห์ทางเลือกทัศนภาพให้ ความสำคัญกับแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อบทบาท และการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา สองประการคือ การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการสร้างศักยภาพของบุคคลากรของ สถาบันการศึกษาของสังคมไทย ผลการศึกษาได้นำเสนอ และอธิบายทางเลือกที่สำคัญ สี่แนวทางเพื่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนสู่สังคมความรู้ของประเทศ

 

SOCIETY KNOWLEDGE MOVEMENT : EVOLVING SCENARIOS FOR HIGHER-EDUCATION INSTITUTIONS IN THAILAND IN 2025

The participants’ presentation and discussion could be summarized as a set of what are deemed to be plausible scenarios for higher-education (HE) sectors for in the region. Having determined that the focal question: “What will Thailand’s Higher-education Institutions (HEI) be in 2025 for knowledge society development?”, in this paper authors aim to propose a set of scenario, involving four distinctive future storylines, concerning on two major forces – the role university’s technological revolution and human resource capability – which appear to have a big impact on the future of HE sectors in the country.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)