Published: 2015-11-04

รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับจังหวัดที่เหมาะสม

เมตตา ศรีโพธิ์ชัย, ชัชสรัญ รอดยิ้ม, สุรางค์รัตน์ แสงศรี, ชอบ เข็มกลัด

47-65

การศึกษาความต้องการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตบางเขน

เกรียงไกร โพธิ์มณี, สุภาภรณ์ พรหมฤาษี

66-81

การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลไปปฏิบัติ

ชยากร พันธ์หล้า, ทิพาพร พิมพิสุทธ์, ลลิดา ช่วยรักษ์, พัด ลวางกูร

82-99

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ณัฎฐพงศ์ ถือดำ, จิตราภา กุณฑลบุตร, ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ, เกรียงไกร โพธิ์มณี

133-145