ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ตามกระบวนการ 4A กรณีศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา

Main Article Content

คมชาติ จิตวิศรุตกุล
จิตราภา กุณฑลบุตร
สมาน ฟูแสง
เกรียงไกร โพธิ์มณี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา 2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ 3)เพื่อตรวจสอบผลการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามกระบวนการ 4A กรณีศึกษาโรงเรียนวอแก้ว วิทยา กลุ่มประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องของโรงเรียนวอแก้ววิทยา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบ สัมภาษณ์ 2) คู่มือการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม กระบวนการ 4A 3) แบบสังเกตพฤติกรรมและ 4)แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. โรงเรียนวอแก้ววิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งเดียวใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยึดหลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม กระบวนการ 4A ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนัก (Awareness–A1) ขั้นตอนที่ 2 การบริหาร (Administration–A2) ขั้นตอนที่ 3 ความสำเร็จ (Achievement–A3) ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์(Application–A4) นั้น พบว่า ขั้นตอนการสร้างความตระหนักเป็น กระบวนที่สำคัญที่สุดและใช้เวลาในการดำเนินการมากที่สุด ส่วนขั้นตอนการบริหาร ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการมีความสำคัญมากในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งจะ ส่งผลต่อขั้นตอนความสำเร็จและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

3. ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในภาพรวม ผู้บริหารและคณะครูของ โรงเรียนวอแก้ววิทยามีความคิดเห็นว่ากิจกรรมตามโครงสร้างของยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 สามารถนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้

 

DEVELOPMENT STRATEGY FOR IMPROVING EDUCATIONAL QUALITY OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF LAMPANG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION BY 4A APPROACH: THE CASE STUDY OF WOKAEW WITTHAYA SCHOOL

The purposes of this research were: 1) to study the basic educational school; 2) to develop a strategy for educational quality improvement of school; and 3) to evaluate the developed strategy for improving educational quality improvement of school under the Office of Lampang Provincial Administrative Organization by using 4A Approach : The Case Study was Wokaew Wittaya School. This strategy was implemented with the group of teachers and stakeholders of Wokaew Wittaya School. The research tools included : 1) interview; 2) strategy for improving educational quality of school by using 4A Approach plan; 3) behavior observation; and 4) questionnaire. The were analyzed by percentage, means and standard deviation, as well as the content analysis.

The research results revealed that

1. Wokaew Wittaya School was the only basic educational school under the Office of Lampang Provincial Administrative Organization. School-Based Management (SBM) was the administration of school.

2. The result of the strategic development for educational quality improvement of the school by using 4A Approach included 4A Cycle (Awareness– A1, Administration–A2, Achievement–A3 and Application–A4) was as awareness Approach was the best approach and took the longest time. The project manager was very important to implement for Administration Approach which was related to Achievement and Application Approach.

3. The experimental result of the development strategy of the teachers at Wokaew Witthaya School included 4A Cycle were appropriate for educational quality improvement of school (\inline \dpi{80} \bar{X}=4.77).

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)