รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับจังหวัดที่เหมาะสม

Main Article Content

เมตตา ศรีโพธิ์ชัย
ชัชสรัญ รอดยิ้ม
สุรางค์รัตน์ แสงศรี
ชอบ เข็มกลัด

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน พัฒนาสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ ด้านการให้กู้และด้านการบริหาร จัดการ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม และตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมเป็น วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้อำนวยการ ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย ต่ำ สำหรับส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น รูปแบบการบริหาร จัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ด้านการให้กู้ จังหวัด อนุมัติเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พิจารณาเครดิตจัดทำสัญญา จัดเก็บเอกสาร และเร่งรัดหนี้ ส่วนงานอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามส่วนกลางกำหนด ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผน งาน คน และงบประมาณทั้งระดับองค์กรและส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ และใช้ทรัพยากรร่วมกับงานอื่น รูปแบบที่เหมาะสมคือ มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ผู้นำ การสั่งการ มนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีทีมงานที่ดี รวมทั้งการควบคุมและติดตาม ประเมินผลที่ดี การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การมีรางวัลให้เป็นสิ่งจูงใจ และ การนำระบบการส่งเสริมสหกรณ์มาใช้ เป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ายิ่งขึ้น

 

APPROPRIATE MODEL OF THE COOPERATIVE DEVELOPMENT FUND MANAGEMENT IN THE PROVINCIAL LEVEL

The objectives of this research were to study the general conditions, and model of the cooperative development fund management in Ubon Ratchathani and Surin Provinces. By two aspects, the loan and management, to create and to check the appropriate model. The qualitative research methodology was employed in this study. Research data were collected by focus group and depth interviews with directors, officials, and staffs.

Research finding were as follows: the general conditions, cooperative development fund was supported by the annual budget from the government +NP used as a low-interest financing for promotion and development of cooperatives, manipulated with the other departments, the cooperative development fund management model: the loan, the province approved loan less than 3 millions baht and served only the credit, contract, related documents and accelerated debt, the others must depended on the centralized department, the management: having plans both corporate and personal, and used resources with the other works in the same office, the appropriate model were followings: organizational structure, leading and directing were clear and good relationship, participation, a good team, control and monitoring, the client satisfaction, the incentives and promoted CPS. made the cooperative development fund management in the province having effectiveness, efficiency and economic.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)