ผลของการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

สมปอง สุวรรณโสภา
สมวงษ์ แปลงประสพโชค
เดช บุญประจักษ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงาน คณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร และศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงาน คณิตศาสตร์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งหมด 3 หมู่เรียน จำนวน 116 คน สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่มจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการสอน จำนวน 7 แผน แบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด และแบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประเมินผลโครงงาน คณิตศาสตร์ และประเมินผลจากแบบวัดเจตคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างสามารถทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 10 เรื่องซึ่งเป็นโครงงาน ประเภทประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสำรวจ และโครงงานประเภทสร้างสูตร และพบว่าโครงงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จำนวน 9 เรื่องอยู่ใน เกณฑ์ดี จำนวน 1 เรื่อง

2. กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์

 

EFFECTS OF INSTRUCTION BY MATHEMATICAL PROJECTS FOR FRESHMENT STUDENTS MAJOR IN MATHEMATICS AT SCHOOL OF EDUCATION IN PHRANAKHON UNIVERSITY

The purposes of this research were to study the result of instruction by mathematical projects for the freshment students majoring in mathematics at school of Education in Phranakhon Rajabhat University and study the attitude towards learning activities in mathematical projects. The sample group was 40 students randomly selected 1 group from the 3 groups of 116 students. The research instruments consisted of 7 lesson plans, 1 mathematical project evaluation form and attitude test. The data were collected by assessment from the result of instruction mathematical projects, evaluation mathematical project and attitude test. Statistics for analysis were percentage, mean and standard deviation. The results were as follows

1. The samples group past 10 mathematical projects which were apply project, experimental project, explore project and pure mathematical project. That 9 projects were very good projects and 1 project was good project.

2. The samples’ attitude toward learning activities in mathematical projects were good level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)