การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรีไทย เรื่องวงเครื่องสายประสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

กาญจนา จึงเจริญ
มนัส วัฒนไชยยศ
บรรจง ชลวิโรจน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา ดนตรีไทยเรื่องวงเครื่องสายประสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอนวิชาดนตรีไทย เรื่องวงเครื่องสายประสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรีไทย เรื่องวง เครื่องสายประสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ ทดสอบค่าที

การศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาดนตรีไทย เรื่องวงเครื่องสายประสมขิมที่จัดทำ ขึ้นมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ 89.28/86.25 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ดนตรีไทยเรื่องวงเครื่องสายประสมขิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

 

THE DEVELOPMENT OF THAI MUSIC INSTRUCTIONAL HANDOUTS ENTITLED “STRING BAND WITH DULCIMER COMBINATION FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS SAMPHRANWITTHAYA SCHOOL SAMPHRAN DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE

The purposes of this research were 1) to develop Thai music instructional handouts entitled “String Band with Dulcimer Combination for Matthayomsuksa 3 Students on basis of 80/80 efficiency criterion, and 2) to compare pre-test and post-test scores after the students were taught with music instructional handouts. The sample group included 30 Matthayomsuksa 3 students at Samphran Wittaya school, Sampran District, Nakhonpathom Province in the 1st semester of academic year 2012. The research instruments included Thai music instructional handouts and learning achievement test. Data was statistically analyzed by percentage, arithmetic means, standard deviation, and t-test.

The findings revealed as follows

1. The efficiency of Thai music instructional handouts entitled “String Band with Dulcimer Combination for Matthayomsuksa 3 Students” measured 89.28/86.25 higher than the criterion 80/80.

2. The post-test was significantly higher than the pre-test scores at 0.5

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)