การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรี เรื่องการขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

กมลพร ขาวนวล
มนัส วัฒนไชยยศ
บรรจง ชลวิโรจน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา ดนตรี เรื่องการขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรี เรื่องการขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาดนตรี เรื่องการขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

การศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาดนตรี เรื่องการขับร้องเพลงไทย ที่จัดทำขึ้นมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80

2. ผลการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและผลการประเมินการขับร้องของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยนาฏศิลป์ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTION HANDOUTS ENTITLED “TRADITIONAL THAI SINGING FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS”

The purposes of this research were 1) to develop the instructional handouts entitled “Traditional Thai Singing for Matthayomsuksa 1 Students” on basis of 80/80 efficiency criterion, and 2) to compare the learning achievement between pre-test and post-test. The sample group included 40 Matthayomsuksa 1 students at the college of Dramatic Arts Bunditpatanasilpa Institute in the 2nd semester of academic year 2012. The research instruments were instructional handouts and achievement test. Data was statistically analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test.

The findings revealed as follows:

1. The efficiency of the instructional handouts entitled “Traditional Thai Singing for Matthayomsuksa 1 Students” met with the aforementioned 80/80 criteria.

2. The pre-test and post-test learning achievement of the students were significantly different after They were taught through the developed instructional handouts.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)