รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่บริหารของโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปรัชญา พรหมสุนทร

Abstract

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของพนักงาน โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 307 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ 25 – 35 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 70,000 บาท ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ตำแหน่งระดับทางสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า พนักงานมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง (3) ปัญหาในการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (4) เปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พบว่า พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05

 

PARTICIPATION MANAGEMENT STYLES OF ADMINISTRATIVE PERSONNEL OF HOTEL IN BANGKOK

This research on personnel participation in management of Hotel in Bangkok. is a survey research. The research instrument used was questionnaires. The sample group of this study was 307 people. The data were processed and analyzed by using statistical application program. Statistics used in analyzing the data were average, percentage, standard deviation, t-test and F-test values. The findings show that : (1) For personal factors of respondents : the majority of respondents were male, aged between 25 – 35 years, married, earned bachelor’s degree and monthly income of over 70,000 baht, had more than 15 years of work tenure and worked as general administrators. (2) For personnel participation in management of employees was moderate. (3) For problems in work performance the overall problems were moderate. (4) For comparison of personnel participation in management : it was found that different employees’ personal factors did not have any difference in participation in management.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)