Published: 2015-11-08

รูปแบบการบริหารจัดการผู้ประกอบการ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

สามารถ สุวรรละโพลง, ชัชชัย สุจริต, ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

136-148

ศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งตลาดน้ำคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สุพจน์ แสงเงิน, ศรีณัฐ ไทรชมภู, สืบวงศ์ กาฬวงศ์, ประจักษ์ ไม้เจริญ, สำราญ มีสมจิตร

149-162

ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ปฐมชนก ศิริพัชระ, ดำรงศักดิ์ จันโททัย, ศศิชา สืบแสง, พัด ลวางกูร

163-177

รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม

วัชรินทร์ อินทพรหม, วณิฎา แช่มลำเจียก, พัลมล สินหนัง, รวิกานต์ อำนวย, ฉิ่นถิ บิ๊กถาว

188-205