กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

กฤตยา จันทร์แสนตอ
อิราวัฒน์ ชมระกา
พนินท์ เครือไทย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ และวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วน ประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการเปรียบเทียบแบบเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยรวมในระดับมากทุกด้าน สูงสุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยรวมในระดับมากทุกด้าน สูงสุดคือการยอมรับปัญหาเป็นไปตาม กระแสนิยมในสังคม รองลงมาคือการประเมินผลทางเลือก คือมีความสะดวกในการสั่งซื้อ และการตัดสินใจ ซื้อ คือยี่ห้อเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี

การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัด อุตรดิตถ์ พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

MARKETING MIX STRATEGIES THAT AFFECT THE DECISION TO PURCHASE CLOTHING VIA THE INTERNET IN UTTARADIT PROVINCE

This research aimed to study affect the decision to purchase and analysis marketing mix strategies that affect the decision to purchase clothing via the internet in Uttaradit province.

This study was quantitative research. The study used stratified random sampling technique to select the sample group of 175 samplings. The research instrument was a questionnaire. Acquired data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test (One – way ANOVA),

The marketing mix strategies that affect the decision to purchase clothing via the internet in Uttaradit province.It found that all was at a high level. Highest was marketing promotion, distribution, and privacy.

The affect the decision to purchase found that all was at a high level. The first was accept trend problem and the second was alternative evaluation that facilities order, decision to purchase of good image product

The comparison of affect the decision to purchase clothing via the internet in Uttaradit province revealed that difference gender not result for affected decision. The difference age and education affected decision at .05 level of significance.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)