ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

ปฐมชนก ศิริพัชระ
ดำรงศักดิ์ จันโททัย
ศศิชา สืบแสง
พัด ลวางกูร

Abstract

หนดความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยจำนวน 7 แห่ง อาจารย์ 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าปัจจัย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และการ วิเคราะห์เส้นทาง

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เป็นอิสระต่อกัน แต่ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจมี ความสัมพันธ์กันกับตัวแปรอื่นจึงตัดตัวแปรนี้ออกไป

2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานมีความ สัมพันธ์เชิงบวกต่อ บรรยากาศองค์การ

3. การวิเคราะห์เส้นทางพบว่า ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้มี ผลกระทบทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การและ ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบทางอ้อมต่อความผูกพัน ต่อองค์การโดยผ่านบรรยากาศองค์การ

 

THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF UNIVERSITY LECTURERS

In this dissertation, the researcher investigates (1) the organizational commitment of lecturers. The researcher also examines (2) factors determining the organizational commitment of the lecturers under study.

The sample population consisted of 371 lecturers at the following universities. Of the copies of the questionnaire used as an instrument of research to collect data, 371 copies were returned.

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of percentage and standard deviation. Multicollinearity analysis, factor analysis multiple regression analysis, and path analysis were also employed by the researcher.

Findings are as follows:

1. In applying multicollinearity analysis, the researcher found that the independent variables of job satisfaction, organizational climate and learning organization were mutually correlated. However, inasmuch as the variables of leadership and trust were found to show multicollinearity with other variables, they were eliminated.

2. In conducting multiple regression analysis, the researcher found that the variables of job satisfaction, organizational climate and learning organization were positively correlated with the variable of organizational commitment. Job satisfaction was also positively correlated with organizational climate.

3. In applying path analysis, the researcher found that job satisfaction, organizational climate, and learning organization directly affected organizational commitment. Furthermore, job satisfaction indirectly affected organizational commitment via organizational climate.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)