ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

Main Article Content

สุเทพ สุริโยรัตนโนภาส
กัญภร เอี่ยมพญา
นิวัตต์ น้อยมณี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2) เพื่อศึกษาระดับของโรงเรียนคุณภาพ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของ ผู้บริหารสถานศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับแรกคือ ภาวะผู้นำแบบชี้นำ 2) โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ครูดี และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก คือ นักเรียนมีคุณภาพ 3) แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS TO QUALITY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2

The purposes of this study were to investigate 1) the level of leadership styles of school administrators from opinion of teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2, 2) the level of quality school from opinion of teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2, and 3) the relationship between leadership styles and quality school under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2. The samples were 175 teachers of quality schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2. The research instrument used for collecting data was a set of 5-item rating scale questionnaire. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) were employed for data analysis.

The findings revealed as follows:

1) Leadership styles of school administrators under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low : the participative style, the achievement style, the supportive style, and the directive style lastly respectively.

2) Quality school under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low : pleasant school, participative community, good teacher, participative useful , and quality student respectively.

3) The relationship between leadership styles of school administrators and quality school under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 was significantly positive correlation at the highest level of .05.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)