รูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม

Main Article Content

วัชรินทร์ อินทพรหม
วณิฎา แช่มลำเจียก
พัลมล สินหนัง
รวิกานต์ อำนวย
ฉิ่นถิ บิ๊กถาว

Abstract

การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มี การเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับเนื้อหา และเป้าหมายของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ มีการ ให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากมาย และวิชาเกี่ยวกับการเมืองในประเทศ กำลังพัฒนาก็เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว กับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยนักรัฐศาสตร์ได้สร้างแนวคิดสำคัญที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษา เช่น แนวคิดเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างหน้าที่วัฒนธรรมทางการเมือง ผู้นำ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองการปฏิรูปการปฏิวัติการแทรกแซงทางการเมืองโดยทหาร และระบอบการ ปกครองในรูปแบบต่างๆ

ในปลายปีพ.ศ. 2558 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่ความเป็นประชาคม อาเซียน แต่ความรู้ความเข้าใจในประเทศสมาชิกด้วยกันยังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะสมาชิก กลุ่มอาเซียนใหม่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก่อตั้งดั้งเดิม คือกลุ่มประเทศอินโดจีนที่เข้ามาเป็น สมาชิกภายหลัง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ด้วยความแตกต่างทั้งทางด้าน ระบอบการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง และระดับของการกระจายอำนาจ ทำให้ รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศเวียดนามเป็นเรื่องน่าสนใจ ดังนั้นบทความนี้ จึงขอนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบระหว่างไทยกับ เวียดนาม

 

THE STRUCTURAL MODEL OF LOCAL GOVERNMENT COMPARISON BETWEEN THAILAND AND VIETNAM

The Comparative Politics Studies was developed during World War II. It has changed intensely in content and goal of the political science study. There are many research grants to the United States universities. In addition to, the politics studies in developing countries were happens. It is an attempt to compare the developed countries and developing countries by political scientists have created a concept that is used as a framework to study for example; the system concept, the structural - functional concept, the political culture concept, the leadership concept, the interest groups and political party concept, the reform and revolutionary, the political interference by the military concept and form of government concept.

In 2558, Southeast Asia region will become the ASEAN community. However, their country knowledge about each other is very slight especially, the new members who are in Indo China and not the original founders, which are Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. Through distinction in form of government, political culture and decentralization level, the Vietnam local government is interesting. Therefore, this article mentions to form and structure of local government compare Thailand and Vietnam.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)