ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด

Main Article Content

ธเนศ บุตรอ่ำ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัดจำนวน 235 คน โดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที ค่าสถิติทดสอบเอฟ วิธีแอลเอสดีและค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยในการปฎิบัติงานในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 2) พนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน รายได้ต่างกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัทต่างกัน
มีความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยใน
การปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้างองค์การ มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด 

The purposes of this research were 1) to study the level of employees’ opinions
on the performance efficiency and the factors affecting employees’ performance, 2) to
compare the level of employees’ performance efficiency classified by personal factors,
and 3) to study the effects of factors affecting employees’ performance efficiency of Siam
Hitachi Elevator Co., Ltd. The samples of the study were the 235 employees of Siam Hitachi
Elevator Co., Ltd. using stratified sampling, collected through a questionnaire. The data
were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test,
with LSD, and multiple regressions. The research findings were as follows: 1) the overall
and each aspect of employees’ opinions on the factors affecting employees’ performance
were at the average level. The overall and each aspect of employees’ opinions on the
performance efficiency were at the high level. 2) The difference in personal factors, namely,
education, income, working period affected the difference of the opinions on the performance efficiency at a statistical significance level of .05. 3) The performance factors such as attitude, performance evaluation and organizational structure had the relationship with the opinions on employees’ performance efficiency of Siam Hitachi Elevator Co., Ltd.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)