Published: 2016-12-29

การพัฒนากลุ่มอาชีพสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์

นฤมล พึ่งกิจ, วัชรินทร์ อินทพรหม, เตชิต ตรีชัย, สิริกร ฉัตรภูติ

201-214

สถาบันหลักทางสังคมกับการพัฒนาเยาวชน

จันทนา อุดม, หะริน สัจเดย์, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน

227-237