พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์: ความสนพระทัยและพระกรณียกิจในการสนับสนุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย

Main Article Content

ปองภพ สุกิตติวงศ์

Abstract

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สำคัญในการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยด้วยความสนพระทัยในดนตรีคลาสสิกพระองค์เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการแสดงดนตรีอย่างสม่ำเสมอทั้งที่จัดแสดงโดยนักดนตรีเยาวชนไปจนถึงนักดนตรีระดับอาชีพโดยทรงให้การสนับสนุนผู้จัดในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวงดนตรีคลาสสิกจึงทรงให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์กิจการวงดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ได้แก่ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ (CU Symphony Orchestra) และวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (Thai Youth Orchestra) รวมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อขยายโอกาสให้กับนักดนตรีที่มีความต้องการหลากหลาย นอกจากนี้ด้วยพระปณิธานในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติทรงพระราชทานชื่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Conservatory) โดยปัจจุบันสถาบันดนตรีฯ ได้ดำเนินภารกิจสืบสานพระปณิธานของพระองค์อย่างต่อเนื่อง

           Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra was the eminent supporter for the development of classical music education in Thailand. This paper aims to explore her activities in supporting classical music in 4 aspects consisting of 1) attending and supporting concerts of classical music in Thailand 2) granting her support for Thai orchestras 3) endowing her fortune for the establishment of the “Fund for Classical Music Promotion under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhana” and  4) bestowing the name of Princess Galyani Vadhana Institute of Music, the conservatory of music that following her royal vision to educate new audiences as well as developing an international standard for Thai musicians.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)