ความสามารถของงานจัดซื้อต่อความสัมพันธ์ของผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Main Article Content

กฤษณ หงษ์วิจิตร
วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทำการตรวจสอบปัจจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบ 2) เพื่อทำการศึกษาผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบที่มีต่อความสามารถของงานจัดซื้อ โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตลำดับที่ 1 จำนวน 252 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  แบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์อันประกอบด้วย ความเชื่อใจ (Trust) ความมุ่งมั่น (Commitment) การสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือ (Cooperation) การปรับตัว (Adaptation) บรรยากาศ (Atmosphere) และความมีน้ำใจ (Generous) มีความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในส่วนการศึกษาผลกระทบปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบที่มีต่อความสามารถของงานจัดซื้อพบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ส่งมอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถของงานจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

The purposes of this research for 1) To confirm factor of relationship between buyer and supplier 2) To study impact of Buyer and supplier relationship to purchasing performance. It was quantitative research and used questionnaire to get data from who is 1st tier manufacturer of Automotive parts industry. Total data from 252 firms. The statistics for this research is used Confirmation Factor Analysis (CFA) and Structural Equation modeling which result is confirmed the 7 factors (Trust, Commitment, Communication, Cooperation, Adaption, Atmosphere and Generous) of Buyer and supplier relationship is related by significant. The last purpose is confirmed by Structural Equation modeling statistic. That found Buyer and supplier relationship has positive impacted to supplier performance by significant.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)