ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

มณฑิชา เป้าบุญปรุง
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2) เปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พระนคร และ 4) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์กร การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

          ผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความผูกพันของบุคลากรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ามีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรพบว่ามีนัยสำคัญกับความผูกพันต่อองค์ในด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรมากที่สุด ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์กรจากการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด คือความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์กร

          ข้อเสนอแนะ องค์กรควรจะมีค่าตอบแทนพิเศษ ให้โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถประเมินผู้บังคับบัญชาเพื่อสะท้อนถึงการบริหารและภาวะผู้นำ ทั้งนี้ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ เช่น ภาวะผู้นำองค์กร นโยบายการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล การสร้างขวัญและกำลัง เป็นต้น ควรศึกษาปัจจัยความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และควรศึกษาความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

          This research aims to1) study the level of organizational commitment of Phranakhon Rajabhat University, 2) comparative of organizational commitment by distinguished personal factors, 3) explore the quality of life factor affect organizational commitment and 4) develop a causal relationship and study of factors affect organizational retention of employee. The mixed-method of quantitative and qualitative were applied and nonprobability sampling used were administrators, lecturers and staffs of Phranakhon Rajabhat University.

          The research findings were: the level of organizational commitment was at high level in all average aspects, comparative of organizational commitment by distinguished personal factors was significantly different, quality of life and factor affect organizational commitment were compatible with factors affect organizational retention of employee.

           The suggestions were: Phranakhon Rajabhat University should take a good care of special compensation, provide more opportunities to compatibility development, pay more attention in health and safety of workers, and allow subordinate members to reflect the administrative management including the leadership. Furthermore, the institute should intend other factors affect organizational commitment, for example, leadership, management policy, good governance and morale for institutional members as well as happiness factors and work satisfaction affect organizational commitment.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)