เว็บล็อก: สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่ครูไม่ควรมองข้าม

Main Article Content

สุไม บิลไบ

Abstract

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครูผู้สอนที ่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อ
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้เรียนในยุคดิจิทัลที ่ต้องการเรียนรู้แบบเร็ว เข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ดังนั้นการนำสื่อการเรียนรู้มาใช้ในยุคนี้จึงต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความชอบ
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เว็บล็อกเป็นสื่อทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับครูในยุคดิจิทัลที่จะเข้าถึง
ผู้เรียน ติดตามผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การทำงานร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยี
ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของ
เว็บล็อก อิทธิพลของเว็บล็อกต่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บบล็อกในการจัดการเรียน
การสอน เหตุผลสำคัญที่ครูไม่ควรมองข้าม ข้อดีและข้อควรระวังในการนำเว็บล็อกไปใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน ด้วยมุ่งหวังจะให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม
สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัลที ่มีความแตกต่างกันและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

          Learning Media is the important tool for teacher because it affects to learning achievement of students, especially the digital age learners who need easier and faster result. Teacher should select the appropriate media to their learning style, learning culture and their fondness. Weblog is an online media which can access and search for provided information easily. Moreover, students have a good opportunity to share ideas, questions - answers and discussion among their friends and teacher. Weblog is significantly well-known because its enhance students learning and improve their critical thinking and creative thinking. It also affects to learners’ positive attitudes toward courses and technologies.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)