การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจ ของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Main Article Content

นฤนาท จั่นกล้า

Abstract

The purposes of this research were to study of mathematics problem-solving abilities
and satisfaction towards problem-based learning on L’Hopital’s Rule and improper integral. The samples were 22 undergraduate students in Mathematics Program, Phranakhon Rajabhat University in the second semester of academic year 2015. The One–Group Pretest–Posttest Design was used for this study.The researcher conducted the study for 16 periods, 60 minuteperiod. Three research tools were employed consisting of 1) an instructional plans of problembased learning, 2) pre-posttest, and 3) a set of satisfaction questionnaire. Data analysis used arithmetic means, standard deviation and t-test dependent. The research results revealed : 1) students’ problem-solving abilities in problem-based learning had the significantly higher post-test score than the pre-test score at the level of .05 and 2) students’ satisfactions towards problem-based learning is at were in high levels.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

เอกสารอ้างอิง

จิรนันท์ พึ่งกลั่น.(2555). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์).

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชัชวาล พูลสวัสดิ์. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ร้อยละ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ สอนปกติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

จังหวัดชลบุรี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์). กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทิศนา แขมมณี.(2550). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

เมธาวี พิมวัน. (2549). ชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องพื้นที่ผิว ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) กรุงเทพฯ : บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวืโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

พิจิตร อุตตะโปน.(2550). ชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.

(คณิตศาสตร์) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวืโรฒ. ถ่าย

เอกสาร.

Cerezo, N. (2004). Problem-Based Learning in Middle School: A

Research Case Study of the Perceptions of At-Risk Females.

Research in Middle Level Education 27(1) : 1-13.