Published: 2018-05-23

การสร้างแบบเรียนเมตาลี่ เครื่องดนตรีของกะเหรี่ยงโปว์ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วิเชษฐ์ สุดใด, ภัสชา น้อยสอาด, วรภพ ประสานตรี, ธรรมนูญ จิตตรีบุตร, รัศมี สุทธโส, สหชัย วิวัฒนปฐพี

280-294

ปัจจัยกำหนดความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

วิไลวรรณ เที่ยงตรง, เกตุแก้ว วิศวโกศล, นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

295-310

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพองค์การของเทศบาลเมืองคูคต

สืบวงศ์ กาฬวงศ์, สุภารมย์ โลทะกะ, พินิจ แช่มจะโปะ, พินิจ แช่มจะโปะ, เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์

340-353

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแนวทางของการรับรู้คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม

อินทกะ พิริยะกุล, จุฑาทิพย์ เตชางกูล, นิฤมล มณีสว่างวงศ์, ระพีพรรณ พิริยะกุล

369-385