การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูป บ้านแม่ลา ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Main Article Content

กาสัก เต๊ะขันหมาก
พนิตสุภา ธรรมประมวล
กานดา เต๊ะขันหมาก

Abstract

Given the importance and potential of community enterprise the purpose of this study
was to develop community enterprise of sewing garments using participatory action research in Ban Mae La sub district Bang Rachan district, Sing Buri province. There are 3 steps, 1st, A study potential of community enterprise of sewing garments, field study and survey research were use to collected data from 25 members, and data analyzed by descriptive statistic and content analysis. 2nd, A study strategic of community enterprise of sewing garments, field study and survey research were use to collected data from 25 members, and data analyzed by content analysis. 3rd, A development of community enterprise of sewing garments, participatory action research was use by 3 parts, 25 producers, 2 academics, and 7 supporters, by using marketing management framework including, product, price, place, and promotion, data analyzed by content analysis. Major research findings revealed that 1) the community enterprise of sewing garments in Ban Mae La had potential to develop, 2) the community enterprise of sewing garments in
Ban Mae La used product strategy, price strategy, place strategy, and promotion strategy, and 3) the two mains strategies found for developing community enterprise of sewing garments in Ban Mae La were, 1st, Mae La Loy Lum (developed community enterprise): Developing the Local products of Mae La village and Sing Buri province, and 2nd, Mae La Prab Tua (Developing community enterprise): Developing handcraft skills, package designs, internal administration improvement.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biographies

กาสัก เต๊ะขันหมาก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

พนิตสุภา ธรรมประมวล, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

กานดา เต๊ะขันหมาก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

References

Community Management System Promotion and Development

Section. Department of Community Development. (2005).

Strategies and Promotion for Community Planning. [Online].

Available: file://A [2014, June 1] (in Thai)

Jirasek Trimetsuntorn. (2009). A Development by Values Added of

Local Identities. Faculty of Industrial Education, King Mongkut's

Institute of Technology Lat Krabang, Bangkok. (in Thai)

Panitsupa Thampramuan. (2011). A Development of the Group's

Potential and Marketing Strategy for Brass Productions of Ban

Thakrayang, Muang District, Lop Buri Province; by Participatory

Action Research. Commission on Higher Education. (in Thai)

_______. (2012). Marketing Strategy and Business Plan for Local

Woven, Lop Buri Province. Budget for the Year 2012. (in Thai)

Phisal Ruithongchai. (2008). The need to develop the manufacturing

community in Phitsanulok. Phitsanulok: Phibulsongkram

Rajaphat University. (in Thai)

Matneya Pitukchoochok, Nustaya Chumboonchu, and Taveeporn

Tovanit. (2014). Local Products Marketing: Foods and Herbs.

Kanchanaburi: Faculty of Management Science, Kanchanaburi

Rajabhat University.

Secretary of the Board of Community Enterprise. 2011).

Community Enterprise Report of Sing Buri year 2011. (in Thai)

Wichai Wanphet. (2006). The Developed a Model to Manage

Community Enterprise Network to Strengthen the Systematic

and Sustained Communities in Bangkok. Organizing Committee

of the Conference of University Research on the Occasion of the

Celebrations of the Anniversary of His Majesty the King. (in Thai)

Ubon Thongnuam. Chief of small and micro community enterprise of

sewing garments in Ban Mae La. Interview on March 25,2015.

(in Thai)