การออกแบบระบบงานและการวิเคราะห์งาน เพื่อความสำเร็จของการจัดการองค์กร

  • เจริญชัย กุลวัฒนาพร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: การออกแบบระบบงาน, การวิเคราะห์งาน, ความสำเร็จของการจัดการองค์กร

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเพื่อศึกษาการออกแบบระบบงานและการวิเคราะห์งานเพื่อความสำเร็จของการจัดการองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนา การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งการกำหนด ขอบเขตของการแบ่งงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อมูลที่ได้จากการออกแบบระบบงานและการวิเคราะห์งาน โดยความรู้ในการออกแบบระบบงานและการวิเคราะห์งานมีความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้าง และพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบงานเป็นเรื่องที่สำคัญ นักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับคนหลายคน เป็นกระบวนการกำหนดงานเฉพาะอย่างที่จะต้องทำวิธีการที่ใช้ในการทำงาน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ ในองค์กรหรือเป็นกระบวนการของการกำหนดงานของพนักงานตามลักษณะโครงสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะของบุคคล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

             การออกแบบระบบงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 1) ลักษณะเฉพาะอย่างของแต่ละงาน 2) ลักษณะเฉพาะอย่างของวิธีการปฏิบัติงาน 3) การรวมแต่ละงานให้เป็นงานเฉพาะของแต่ละคน ในการออกแบบระบบงานมีขั้นตอนที่เป็นลำดับได้แก่ 1) สิ่งที่จะต้องทำ 2) งานที่จะดำเนินการ 3) ปริมาณงานที่จะต้องทำ 4) ลำดับของการปฏิบัติงาน

          ประโยชน์ของการออกแบบระบบงานได้แก่ 1) ได้เจ้าหน้าที่ตรงกับงาน                 2) การฝึกอบรมพนักงาน 3) ตารางเวลาทำงาน 4) ทัศนคติต่อการทำงาน ส่งผลให้องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั้งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

นวลน้อย บุญวงศ์. (2539). หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรพงศ์ เพิ่มเจริญ. (4 กรกฎาคม 2562). ระบบ (System). เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/mis5830122113306/work3/3-1-4-work3

พัทธ์ธีรา สมทรง. (4 กรกฎาคม 2562). กระบวนการออกแบบงาน,การวิเคราะห์งาน. เข้าถึงได้จาก https://www.bloggang.com/data/a/ajarnben/picture/1404202998.jpg

ฤดี นิยมรัตน์. (2551). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สมชาย หิรัญกิตติ. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด.

สมพงษ์ เกษมสิน. (2523). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์.

สุนันทา เลาหนันทน์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์.

อภิสรา แก้วรักษา. (4 กรกฎาคม 2562). ระบบ (System). เข้าถึงได้จาก http://supakineet.blogspot.com/2017/05/sHeKoKkok
เผยแพร่แล้ว
2020-01-09
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ